Hodnocení festivalu proti totalitě a násilí Mene Tekel 2022

Verze pro tisk

Příprava

Již na pietním aktu 25. února, pořádaném Senátem Parlamentu ČR, Mene Tekel a Pražským akademickým klubem 48 při příležitosti 74. výročí pochodu studentů na Pražský hrad v roce 1948, odsoudila reprezentace festivalu napadení Ukrajiny ruským agresorem.

V návaznosti na válečný konflikt zněl podtitul letošního ročníku Solidarita a zodpovědnost.

K tématu jsme připravili řadu inspirativních programů, nicméně z důvodu sníženého grantu od hlavního partnera jsme museli přistoupit k redukci vlastních produkcí a k hledání cest úspory nákladů.

S ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci jsme s velkou lítostí museli poprvé v historii projektu rezignovat na uspořádání několikadílného výstavního projektu Cesty ke svobodě a stejnojmenné výtvarné soutěže pro ZŠ a ZUŠ.

Realizace

Navzdory objektivním potížím se podařilo nabídnout pestrou programovou skladbu pořadů různých žánrů — koncert, výstava, filmové premiéry, diskuse, prezentace knih, odborná kolokvia,interaktivní programy pro školy, konference, setkání s osobnostmi, duchovní zastavení.

Stejně jako v předchozích letech byl i tentokrát projekt prioritně zaměřen na nejmladší generaci.

Tento cíl byl zdařile realizován prostřednictvím spolupráce se základními školami, gymnázii a s organizací International Women´s Peace Group. 

Velké úsilí bylo opět věnováno mediální kampani.

Podařilo se zajistit pokrytí všech typů médií — televizních, rozhlasových, internetových i tištěných s cílem oslovit co nejširší vrstvy diváků napříč věkovými i sociálními skupinami.

Každoroční spolupráce s hlavním mediálním partnerem — Českou televizí — se uskutečnila jednak formou spotové kampaně, jednak spoluprací s jednotlivými redakcemi.

Úspěšná byla také spolupráce s druhým veřejnoprávním médiem — Českým rozhlasem Plus a internetovým rádiem Applaus. Významným nástrojem propagace festivalu se stalo streamování jako moderní prvek komunikační platformy, využití velkoplošné reklamy CLV v centru Prahy a další formy propagace prostřednictvím sociálních sítí i tištěných letáků.

Partneři a organizátoři

Festivalový týden XVI. ročníku Mene Tekel s podtitulem Solidarita a zodpovědnost se uskutečnil v termínu 17.10.- 23. 10. 2022 v Praze.

Čestnou záštitu poskytli:

RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Ing. Alexandra Udženija, starostka městské části Praha 2 

Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Organizátoři: Umění bez bariér,  z. s.,  hl. m. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Muzeum paměti XX. století, Městská část Praha 2

Spolupracující instituce: Senát Parlamentu ČR, Novoměstská radnice, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR, Symposion — Fragmenty paměti, kino MAT, Knihovna Václava Havla, Dcery 50. let, z. s., Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Plus, internetové rádio Applaus.

Realizace

V ambitu kláštera Provincie františkánů u Panny Marie Sněžné byla zahájena výstava Století mučedníků, představující 27 osobností z různých evropských států, které zasvětily svůj život službě Bohu, lidem a společnosti. 

Českou verzi a katalog výstavy připravilo Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s Platformou evropské paměti a svědomí.

Na náměstí Míru byla odpoledne pod záštitou starostky městské části Praha 2 Alexandrou Udženija zahájena vernisáž výstavy Střípky revoluce, která prostřednictvím vybraných příběhů prezentovala historický mezník, která změnil životy milionů lidí.

Akci moderovala herečka Debora Štolbová a mezinárodní hudební repertoár byl zahrnut v písních Lucie Evy Doušové.

Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo večer v kině Mat.

Zdravici k 16. ročníku Mene Tekel pronesli ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., ředitel Muzea paměti XX. století PhDr. Jan Kalous, Ph.D., a MgA. Daniela Řeřichová, projektová manažerka a  dramaturgyně festivalu.

Součástí ceremoniálu se stala česká premiéra dokumentu režisérky Evy Tomanové Syn nepřítele státu. Film vypovídá nejen o osobním traumatu jedné z druhotných obětí komunistického režimu, ale zároveň o smutné kapitole našich dějin z hlediska vyrovnání se s minulostí.

V tvůrčí delegaci byl přítomen i hlavní protagonista dokumentu — Karel Šling, syn popraveného funkcionáře O. Šlinga.

V úterý 18. října byli pod vizuálně zajímavým projektem Televizní obrazovka patří pracujícím podepsáni Prof.  MgA. Martin Štoll, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., MgA. Daniel Růžička. Prostřednictvím dobových ukázek z fondu České televize autoři zprostředkovali nástroje komunistické ideologie a propagandy a vedli živou diskusi s přítomnými studenty.

Odpoledne se v kině Mat uskutečnila projekce časosběrného dokumentu režiséra Martina Studeckého Se ctí napříč režimy, věnovaného politické vězeňkyni 50. let paní Haně Truncové.

Pořad vznikl v tradiční spolupráci se spolkem Dcery 50. let.

Ve středu 19. října byl dopoledne v kině Mat za mimořádného zájmu žáků základní školy uveden hraný dokument romské režisérky Very Lackové Jak jsem se stala partyzánkou. Film oslovil svou autentičností diváky  v  zahraničí i u nás a získal řadu ocenění.

Spontánní zájem školní mládeže  utvrdil organizátory i koproducentku Jarmilu Polákovou, která za nepřítomnou režisérku vedla debatu o otázkách romského etnika a jeho účasti na odboji, o potřebě podobných projektů v rámci Mene Tekel.

Odpoledne jsme se sešli v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky na konferenci Solidarita, právo a zodpovědnost v kontextu novodobých dějin.

 

Záštitu převzala RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR, akci moderoval PhDr. Petr Kostka.

Vystoupili:

V rámci příspěvku L. Müllera vystoupil zpěvák Jaroslav Hutka s písní Havlíčku, Havle.

Samostatným programem po odborné části konference se stala  prezentace knihy PhDr. Olgy Sozanské Poslední prvotina, kterou představil PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Na závěr festivalového dne byla v Knihovně V. Havla připravena přednáška Rehabilitace generála Syrového.

S peripetiemi spojenými s úsilím o generálovu rehabilitaci seznámil historik Jaroslav Rokoský a advokát rodiny Syrových Lubomír Müller. V rámci pořadu moderovaného Davidem Svobodou předala ministryně obrany Jana Černochová potomku Janu Syrovému  osvědčení o vojenské hodnosti a udělených vyznamenáních. Jedná se o reakci na nedávné zrušení rozsudku, jímž byl generál Jan Syrový v roce 1947 odsouzen k 20 letům vězení a odnětí hodnosti.

Ve čtvrtek 20.10. se v kině MAT uskutečnil další interaktivní program pro školy: Můj krok pro mír a solidaritu.

Cílem pořadu připraveného ve spolupráci s Internation Women´s Peace Group bylo prostřednictvím umění přiblížit problematiku války a míru mladým lidem.
V tanečním představení tvořili uprchlíci z Ukrajiny celistvý tým s českými účastníky a představili imaginární příběh o přijetí/nepřijetí cizince do komunity.

Bylo potěšující sledovat živé reakce dětí ze základní školy a jejich aktivní zapojení do příběhu a diskuze.

Program zdařile naplnil myšlenku festivalu o solidaritě a zodpovědnosti za náš svět vnitřní i vnější.

Na závěr festivalového dne proběhl v kině Mat pod záštitou velvyslankyně Dr. Sc. Pol. Gunta Pastore Večer pro Lotyšsko.

Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR patří k těm ambasádám, které spolupracují s Mene Tekel od prvního ročníku.

Zajistili jsme projekci filmu Moje nejoblíbenější válka, který získal své autorce Ilze Burkovska Jacobsen řadu ocenění. Animovaný

dokument přibližuje autorčiny vzpomínky na dětství v Sovětském svazu v době studené války.

Po skončení filmu proběhla neformální beseda se zástupci velvyslanectví, diplomatického sboru a návštěvníky Mene Tekel.

Tradičně skvělá spolupráce s městskou částí Praha 2 se promítla i do dramaturgie hudební akce, na níž se průvodním slovem podílel radní Ing. Jaroslav Šolc.

Letos jsme aplaudovali zpěvačce Petře Kohoutové, která přivedla na pódium své žáky z Hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře a společně se souborem The Swings Petra Hanzlíka zazpívali písně swingové, židovské a muzikálové.

Ceremonii bohoslužby připravili generální sekretář Ekumenické rady církví ThDr. Petr Jan Vinš, rektor kostela P. František Hylmar a politický vězeň 50. let pan Leo Žídek.

 

Resumé

Těší nás, že MT 2022 proběhl v přátelské atmosféře, představil zajímavé osobnosti i zajímavé tvůrčí počiny. Vytvořil prostor pro debatu reflektující klíčové téma projektu.

Navzdory limitům ekonomickým i logistickým jsme zajistili profesionální úroveň projektu, který je svým interdisciplinárním charakterem jedinečný a žádoucí.

Ekonomika festivalu byla zajištěna vícezdrojovým financováním z účelové neinvestiční dotace MHMP, grantu MČ Praha 2, smlouvy o spolupráci s Fany Gastroservis a ÚSTR a drobnými dary.

16. ročník projektu mohl být realizován díky nekomerčním honorářům zúčastněných umělců a spolupracovníků, kteří jsou dlouholetými sympatizanty festivalu.

Festival Mene Tekel není jen projektem kultury připomínání, ale  velmi aktuálně rezonuje se současností, a je tak životaschopnou otevřenou platformou pro dialog o potřebě humanismu, tolerance a respektu. 

Zpracovala MgA. Daniela Řeřichová, listopad 2022

Redakce: MK

 
 
https://